Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Wonderschoon Yoga en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten/lessen/workshops van Wonderschoon Yoga (hier te noemen “de deelnemer”).

Artikel 2: Aanmelding en lidmaatschap
1. Aanmelding als deelnemer voor een proefles, losse les of maandelijkse lesabonnement vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden op de website http://wonderschoonyoga.nl. d.m.v. Inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Per e-mail ontvangt de deelnemer een bevestiging van inschrijving en een factuur. De factuur vermeldt inschrijfgeld en betalingstermijn(en). Betaling vindt plaats per automatische incasso na het afronden van een digitaal Incassomachtig. 

2. De inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en is definitief na het voldoen van het inschrijfgeld door de deelnemer.

3. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de nieuwe deelnemer op de wachtlijst geplaatst en krijgt bericht van Wonderschoon Yoga zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

4. De duur van het lidmaatschap is gelijk aan de overeengekomen betalingstermijn en wordt stilzwijgend / automatisch verlengd.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

1. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient vooraf te geschieden:

  • proefles of losse les: de contant betaling aan het begin van de proefles of losse les

  • abonnement: het overmaken van de betalingstermijn is vereist elke 4/of elke 12 weken in het geval van 3-maanden abonnement, en binnen 14 kalenderdagen vanaf ontvangst van een Wonderschoon Yoga e-mail met een bevestiging van inschrijving en een factuur.

2. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Wonderschoon Yoga is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 

3. Wonderschoon Yoga behoudt zich het recht voor om abonnementskosten tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. 

4. Het is mogelijk om je abonnement maximaal 1 kalendermaand per les jaar stop te zetten - dit dien je minimaal een maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal per email door te geven.

Artikel 4: Annuleren

1. Na inschrijving geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Bij opzeggen om welke reden dan ook, nadat de bedenktijd van 14 dagen verstreken is wordt het lesgeld niet geretourneerd en dienen alle eventuele termijnen volledig voldaan te worden.  

2. Als een cursus niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt je betaling teruggestort. Bij annulering van een (gemiste) cursus door ziekte of andere omstandigheden is teruggave van cursusgeld niet mogelijk.

3. Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Het opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt (zie de datum van de laatste openstaande factuur), met inachtneming van art.2, lid 4 en art. 4, lid 2. Het openstaande bedrag dient nog voldaan te worden.

4. Indien de deelnemer niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft deze betalingsplicht voor de volgende betalingstermijn, ook als de deelnemer geen gebruik maakt van de lessen. 

5. Het is niet mogelijk om tijdelijk het abonnement stop te zetten. 

Artikel 5: Uitval docent en niet bijwonen van lessen door de deelnemer

 1. Bij ziekte van een docent zal Wonderschoon Yoga de les op een later tijdstip in overleg inhalen. In geval van ziekte van een docent heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Er vindt ook geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie of andere redenen.

2.  De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de bijwoning van de lessen en dient minimum 24 uur van tevoren de docent laten weten dat zij/hij de les niet gaat bijwonen. Er wordt geen financiële of andere regeling getroffen door Wonderschoon Yogaschool als de deelnemer de les niet bijgewoond heeft. In het geval van 2 en meer lessen die niet bijgewoond zijn neemt Wonderschoon Yoga contact op met de deelnemer om de situatie beter the begrijpen en volgende stappen te bepalen, zoals het inhalen van de lessen.  Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald, lesgelden van gemiste lessen worden niet terugbetaald.

Artikel 6 Lesmateriaal & copyright

1. Het is deelnemers niet toegestaan om het lesmateriaal of de inhoud van de website https://wonderschoonyoga.nl en Facebook pagina van Wonderschoon Yoga https://www.facebook.com/wonderschoonyoga/ te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden. Het eigendomsrecht berust bij Wonderschoon Yoga.

2. Wonderschoon Yoga behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Over wijzigingen wordt via e-mail en de website gecommuniceerd.

3.  Schade die door de deelnemer niet opzettelijk toegebracht wordt aan eigendommen van Wonderschoon Yoga dienen te worden vergoed.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Wonderschoon Yogaschool is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van eigendommen van de deelnemer ongevallen of schade toegebracht door toedoen van het deelnemer in en rondom het pand waar de les wordt gegeven.

2.  Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Wonderschoon Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk letsel of blessure voor, tijdens of na een les. 

3. Een deelnemer die leidt aan chronische aandoeningen, of een lichamelijke of mentale beperking heeft, dient bij het inschrijven deze te vermelden. Het is ook aangeraden om zijn/haar huisarts te raadplegen. De docent kan aan de hand hiervan te besluiten om toegang tot de lessen te weigeren. De weigering  gebeurt in goed overleg met de cursist. 

Artikel 8 Weigering

1. De docent kan te besluiten om een een deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren als het gedrag van de deelnemer de veiligheid van de docent of groep bedreigt, of een verstoring van de les veroorzaakt.